ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจแรงงานนอกระบบ (The Informal Employment Survey)
พ.ศ.2562(2019)

   นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ                                                                                                                                                                     

 • อัตราการตอบ
 • คุณลักษณะของประชากรและตัวอย่าง
 • ผลการสำรวจ
 • สถานภาพแรงงานของประชากร
 • จำนวนแรงงานในระบบนอกระบบ
 • อายุของแรงงานในระบบนอกระบบ
 • ระดับการศึกษา/อาชีพ แรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • ชั่วโมงการทำงาน/สถานภาพการทำงานในระบบและนอกระบบ
 • ค่าจ้างและเงินเดือน
 • แรงงานที่ได้รับบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • วิธีการรักษาและใช้สวัสดิการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ
 • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
  ราคา   230.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th