ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (The Survey of Elderly in Thailand)
พ.ศ.2564(2021)

   นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

 •  อัตราการตอบ
 • ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ
 • แนวโน้มดัชนีการสูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ และอัตราส่วนเกื้อหนุน
 • สถานภาพสมรส
 • ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
 • ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้สูงอายุ
 • การอ่านออกเขียนได้ของผู้สูงอายุ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
 • ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
 • พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
 • ระดับความสุขของผู้สูงอายุ
 • การหกล้ม/สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • การเกื้อหนุน
 • บ้านที่มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

 

  ราคา   300.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]