ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน The Household survey on the Use of Information and Communication technology
พ.ศ.2560

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 X 29.0 ซม

ขนาดรูปเล่ม Pocket Book : 14.5 X 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

 • โครงสร้างของประชากร
 • ลักษณะของประชากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต
  - เพศและอายุของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - ระดับการศึกษาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - สถานภาพการทำงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - อาชีพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต?
  - สถานที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - กิจกรรมในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - ความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเอร์เน็ต
  - ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือน
  - ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต
 • ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต 
  - เพศและกลุ่มอายุ
  - ระดับการศึกษา
  - ประเภทสินค้าและบริการที่เคยจองหรือซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
  - ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต
  - เหตุผลของผู้ที่ไม่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต
  ราคา   330.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]