ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey )
พ.ศ.2564(2021) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • รายได้ของครัวเรือน
  • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
  • หนี้สินของครัวเรือน
  • ครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบ นอกระบบ
  • จำนวนหนี้สินในระบบ นอกระบบ จำแนกตามวัตถุประสงค์
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และหนี้สินของครัวเรือนทั้งสิ้น ตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนตามอาชีพ
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนทั้งสิ้นปี 2554-2564
  • การเปรียบเทียบร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ และจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้นปี 2554-2564
  • รายได้เฉลี่ยประจำต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มครัวเรือนปี2562-2564
  • ส่วนแบ่งของรายได้ประจำเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามกลุ่มครัวเรือนปี2562และ2564

 

  ราคา   200.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]