ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey )
พ.ศ.2564(2021) ทั่วราชอาณาจักร

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
 •  
 • แนวโน้มของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ปี 2554-2564
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
 • แนวโน้มของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยติอเดือนของครัวเรือน ปี2554-2564
 • หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน
 • ครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบ นอกระบบ
 • จำนวนหนี้สินในระบบและนอกระบบ จำแนกตามวัตถุประสงค์
 • การเข้าถึงแหล่งเงินกู้หลัก
 • แนวโน้มของหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน ปี2554-2556
 • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนและจำนวนหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนจำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน(ตามอาชีพ)
 • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนปี 2554-2564
 • การเปรียบเทียบร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้และจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้นปี2554-2564                                                                                                                                                                                                                 

 

  ราคา   250.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]