ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ( Report of the Household Socio-Economic Survey )
พ.ศ.2562(2019) ภาคกลาง

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • รายได้ของครัวเรือน ปี 2562
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2562
  • หนี้สินของครัวเรือน ปี 2562
  • ครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบ นอกระบบ ปี 2562
  • หนี้สินในระบบ นอกระบบ จำแนกตามวัตถุประสงค์ ปี 2562
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนปี 2562
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนทั้งสิ้นปี 2552-2562
  • การเปรียบเทียบร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ และจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้นปี 2552-2562

การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2560 และปี 2562

  ราคา   200.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th