ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    
    เลือกโครงการ
:::  << [6] 7  8  >> 

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).-พ.ศ. 2553 (2010)

สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Environmental Statistical of Thailand). - พ.ศ.2553 (2008)

ภูมิสารสนเทศสถิติ (GIS) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (ผลเบื้องต้นด้านประชากร).พ.ศ. 2553

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ (Core Econonic and Social Indicators of Thailand).พ.ศ.2552 (2009)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ). - 2552 ปีที่ 57 ไตรมาสที่ 1-4

ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย (Key Statistics of Thailand).-พ.ศ. 2552 (2009)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).-พ.ศ. 2552 (2009)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ). - 2551 ปีที่ 56 ไตรมาสที่ 1-4

สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Environmental Statistical of Thailand). - พ.ศ.2551 (2008)


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  [email protected]