ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต (Survey On Population behavior In Playing Sport or Physical Exercise and Mental Health)
พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 4 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  21.0  x 29.5  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
  • ลักษณะของประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
                - เพศ เขตการปกครองและภาค
- ช่วงวัยของประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
- ประเภทของการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
- ความถี่ในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรต่อเดือน
- เหตุผลที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
- สุขภาพจิตคนไทย
  ราคา   150.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th