ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจแรงงานนอกระบบ (The Informal Employment Survey)
พ.ศ. 2558

การสำรวจแรงงานนอกระบบ

กำหนดการออกหนังสือ?:?ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร?:?21.0 X 29.0 ซม

ขนาดรูปเล่ม?Pocket Book :?14.5 X 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ?: ไทย

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • จำนวนสถานภาพแรงงานของประชากร
  • จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อายุของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ระดับการศึกษาที่สำเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ค่าจ้างและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
  ราคา   200.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th