ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร (The Reading Behavior of Population Survey)
พ.ศ. 2558
กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
• การอ่านของเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี)
  - อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน
  - เหตุผลที่ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟัง
  - ความถี่ของการอ่านนอกเวลาเรียน
  - ประเภทสื่อที่อ่านของเด็กเล็ก
  - เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน
  - แหล่งที่มาของหนังสือหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เด็กเล็กอ่านนอกเวลาเรียน
  - การซื้อหนังสือเฉพาะที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็กในรอบปีที่แล้ว
  - ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อหนังสือเฉพาะที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้เด็กเล็กในรอบปีที่แล้ว
  - สาเหตุที่เด็กเล็กไม่อ่านนอกเวลาเรียน
• การอ่านของประชากร (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)
  - อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน 
  - กลุ่มวัย
  - ระดับการศึกษา
  - การทำงาน
  - ความถี่ของการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน
  - ประเภทของหนังสือที่อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน
  - ประเภทสื่อที่อ่าน
  - ประเภทเนื้อหาสาระที่อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน
  - เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน
  ราคา   350.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th