ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจความพิการ (The Dissbility Survey)
- พ.ศ. 2555

รายงานการสำรวจความพิการ
การออกหนังสือ: ทุก 5 ปี
ขนาดรูปเล่ม-ซม. 21.0x29.0ซม.
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ

ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ สรุปผลการสำรวจ
- ประชากรที่พิการ
- การเปรียบเทียบประชากรที่พิการ ปี 2550 และ ปี 2555
- ประเภทความพิการ
- ระดับการศึกษาที่สำเร็จของประชากรที่พิการ
- การทำงานและอาชีพของประชากรที่พิการ
- ประชากรพิการที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพ
- ประชากรพิการที่มีความลำบากในการดูแลตนเอง
- การดูแลประชากรที่พิการและมีความลำบากในการดูแลตนเอง
- ความต้องการความช่วยเหลือหรือสวัสดิการที่เกี่ยวกับการดูแลจากรัฐเพิ่มเติมของผู้ดูแล
- ประชากรพิการที่มีลักษณะความบกพร่อง
- การใช้เครื่องช่วยและสวัสดิการของประชากรที่พิการ
- ความต้องการความช่วยเหลือหรือสวัสดิการที่เกี่ยวกับการดูแลจากรัฐเพิ่มเติมของประชากรที่พิการ
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของประชากรที่พิการ
- การมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ส่วนตัวของประชากรที่พิการ
- การมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมในครัวเรือนและชุมชน
- สุขภาพจิตกับความพิการ

  ราคา   350.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th