ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (The Survey of Elderly in Thailand)
2560 (2017)

กําหนดการออกหนังสือ : ทุก 3 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม 
ภาษาที่นําเสนอ : ไทย / อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ จังหวัด เขตการปกครอง และภาค
  • จำนวนและร้อยละของประชากร ประชากรสูงอายุ อัตราของประชากรสูงอายุ จำแนกตามเพศ ภาค และเขตการปกครอง
  • จำนวนและร้อยละของประชากร ประชากรสูงอายุ อัตราของประชากรสูงอายุ จำแนกตามเพศ รายจังหวัด และภาค
  ราคา   350.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th