ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร (Report Cigarette Smoking and Alcholic Drinkking Behaviour Survey)
พ.ศ.2560(2017)

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 3 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 X 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ?: ไทย / อังกฤษ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • อัตราการสูบบุหรี่

  • แนวโน้มการสูบบุหรี่

  • อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก

  • หมวดอาชีพของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

  • วิธีหลักที่ช่วยทำให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ / เคยเลิกสูบได้

  • อัตราการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์

  • แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์

  • อายุและอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรก

  • อาชีพของผู้ที่ดื่มสุราสม่ำเสมอ

  • สาเหตุสำคัญที่เริ่มดื่มสุรา

  ราคา   350.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th