ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในสถานประกอบการ The Establishment Survey on the use of Information and Communication Technology
พ.ศ.2554

กำหนดการออกหนังสือ ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร 21.0 X 29.0 ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

 เสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

 • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
 • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การชำระและรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
 • บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การขาดแคลนบุคลากรหรือต้องการบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือด้านไอซีทีในสถานประกอบการ
 • การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาค
 • ตัวชี้วัด


   

 •   ราคา   200.00 บาท   ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
  สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
  โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th