ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือนระดับจังหวัด
พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด

กำหนดการออกหนังสือ : -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

ข้อมูลนำเสนอในระดับประเทศ
• ครัวเรือน
• ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน รายได้/ค่าใช้จ่าย/หนี้สิน
• ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ และหนี้สินต่อรายได้
 - สัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายกับรายได้
 - สัดส่วนระหว่างหนี้สินกับรายได้ครัวเรือน
• การกระจายรายได้ของครัวเรือน
 - การแบ่งกลุ่มและแบ่งชั้นของรายได้
 - รายได้และหนี้สินตามกลุ่มควินไทล์ของรายได้ประจำ
 - ลักษณะสำคัญของครัวเรือนตามกลุ่มควินไทล์ของรายได้ประจำ

  ราคา   250.00 บาท 

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th