ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 


การสำรวจโรงพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชน (The Private Hospitial Survey)
พ.ศ. 2560(พร้อม CD ROM)

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 5 ปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 14.5 x 21.0 ซ.ม 
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ 

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

- ร้อยละของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จำแนกตามขนาด

- จำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยเฉลี่บต่อกิจการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย

- จำนวนผู้ป่วยชาวต่างประทศ จำแนกตามประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

  ราคา   200.00 บาท ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th