ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ. 2558

รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือนระดับจังหวัด.พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด

การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า (The Logistic Capability of Trade Survey).พ.ศ. 2558
    

การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย.พ.ศ. 2559 (ในรอบปี 2558)

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).- พ.ศ.2559 (2016) ไตรมาสที่ 3

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).- พ.ศ.2559 (2016) ไตรมาสที่ 2
    

ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.พ.ศ. 2558

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน The Information and Communication Technology Survey in Household.พ.ศ. 2558

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในสถานประกอบการ The Information and Communication Technology Survey in Establishment.พ.ศ. 2558
    

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 63 (Vol.63) ฉบับที่ 2 (No.2)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 63 (Vol.63) ฉบับที่ 1 (No.1)

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- ปีที่ 63 (Vol.63) ฉบับที่ 3 (No.3)


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th