ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ภาคใต้ (พร้อมCD-ROM)

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 (พร้อม CD-ROM)

สำมะโนอุตสาหกรรม (The Industrirl Cenus).ภาคเหนือ(พร้อม CD-ROM)
    

การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย.พ.ศ.2560 (ในรอบปี 2559)พร้อมCD-ROM

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom). พ.ศ.2560 (2017) ไตรมาสที่ 1

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (The Labor Force Survey Whole Kingdom).พ.ศ. 2560 (2017) ไตรมาส2
    

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน The Household survey on the Use of Information and Communication technology.พ.ศ. 2559

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในสถานประกอบการ The Establishment Survey on the use of Information and Communication Technology.พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.พ.ศ. 2558
    

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).2560 ปีที่ 65 ไตรมาสที่ 1

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย(Statistical Yearbook Thailand).พ.ศ.2560

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2559 ปีที่ 64 ไตรมาสที่ 4


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th