ด้านเศรษฐกิจ
    ด้านสังคม
    ด้าน ICT
    ด้านอื่นๆ

Username
Password
 
[ สมัครสมาชิก ]   [ ลืมรหัสผ่าน ]
รายการสั่งซื้อของคุณ
สินค้า 0 items
ราคารวม 0.00 บาท
ดูตระกร้าสินค้าคุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ข้อเสนอแนะ
 

    

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (Construction Area).พ.ศ. 2558

รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือนระดับจังหวัด.พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด

การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า (The Logistic Capability of Trade Survey).พ.ศ. 2558
    

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร (Skill Development Survey).พ.ศ. 2559

การสำรวจแรงงานนอกระบบ (The Informal Employment Survey).พ.ศ. 2559

การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย.พ.ศ. 2559 (ในรอบปี 2558)
    

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน The Household survey on the Use of Information and Communication technology.พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร The ICT Indicators.พ.ศ. 2558

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีฯ ในครัวเรือน The Household survey on the Use of Information and Communication technology.พ.ศ. 2558
    

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2559 ปีที่ 64 ไตรมาสที่ 4

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2559 ปีที่ 64 ไตรมาสที่ 3

วารสารสถิติรายไตรมาส ( Quarterly Bulletin of Statistics ).- 2559 ปีที่ 64 ไตรมาสที่ 2


ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม  :
สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา   อาคาร B ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่    กทม.   ๑o๒๑o
โทร. o ๒๑๔๑  ๗๔๙๘     โทรสาร  0 ๒๑๔๓  ๘๑๓๒    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  binfopub@nso.go.th